Copyrights og garanti


Copyrights
Alle rettigheder tilhører KeRo Systems ä. Reproduktion, bearbejdelse eller oversættelse uden skriftlig samtykke er forbudt, undtaget det som er tilladt af copyrightloven.

Advarsel
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiobølgeenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med installationsguiden, skabe interferens og forstyrre radiokommunikation. Dette produkt er blevet testet og opfylder krav for Klasse A computerudstyr i overensstemmelse med underafsnit B afsnit 15 i FCC Regler, som er designet til at sørge for rimelig beskyttelse mod interferens, når produktet benyttes i et kommercielt miljø. Ved brug af dette produkt i bymæssig bebyggelse er der mulighed for at interferens skabes. Efter omstændighederne er det brugeren, som, for egen regning, må sørge for, at problemet bliver løst.

EMC direktiv
Dette produkt overholder regler & regulativer fra EMC direktivet. Det er muligt at rekvirere de givne regler i det lokale sprog, hvis der er behov for dette.

Varemærke
Firma og produktnavne nævnt i dette dokument er varemærket eller registrerede varemærker. KeRo Systems ä kan ikke blive holdt ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl, og forbeholder sig retten til at ændre produktet og dokumentationen unden varsel.

Garanti

KeRo Systems garanterer over for den direkte køber eller andre slutbrugere, at dette produkt hverken indeholder materialefejl, eller at der er sket fejl i udførelsen. Garantien løber i en periode på et år gældende fra købsdatoen, eller hvis køber ikke har modtaget købsbevis, et år fra forsendelsen. Produktet vil i hele garantiperioden mod forevisning af købsbevis blive erstattet (med den samme eller tilsvarende model) eller vi kan vælge at reparere produktet vederlagsfrit for både reservedele og arbejdstimer. KeRo Systems forbeholder sig den endelige ret til at holde køber skadesløs ved at refundere købsprisen.

Denne garanti gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret, belastet, misbrugt, har været udsat for strømstød, lyn, vand eller unormale arbejdsforhold.

ERSTATNING ELLER REPARATION, DER FORETAGES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI, ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, I TRYKT FORM ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIG BRUG ELLER SÆRLIGE FORMÅL, OG KeRo Systems ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, HVERKEN OVER FOR KØBER, FORHANDLER ELLER DISTRIBUTØR.